ප්‍රශ්නයට විසදුමක්

අවවාදය

සම්පූර්ණකම

භාර ගැනීම

මම ඇබ්බැහි වෙලාද

සමිඳුන් නොමැති බව හැඟීම 

කෝපය

මගේ බාහිර පෙනුම, දෙවියන් වහන්සේට කොපමණ වැදගත්ද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s