ශු. බයිබලයේ නව ගිවිසුම සිංහලෙන් කියවන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ශු. බයිබලයේ නව ගිවිසුම ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් කියවීමට අවස්ථාව අප උදා කර දී ඇත. එන්න අප හා එක් වන්න. ජේසු පිහිටයි !!!