ශුද්ධාත්මයාණෝ අපට උගන්වන සේක

32-teach

ජේසු තුමා සිය ගෝලයින්ට සත්‍ය උගන්වමින් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයු ලෙසම ශුද්ධාත්මයාණෝද ඔබට උගන්වනු ඇත. දෙවියන් වහන්සේ පිළිබද ඔබේ ප්‍රශ්න එතුමා නිරාකරණය කර ඔබගේ ජිවිතයේ අරමුණ පෙන්වා දෙනු ඇත. ශු බයිබලය වටහා ගැනීමට එතුමා ඔබට උපකාර කරනු ඇත. ඔබට ප්‍රෙහේලිකා බදු කාරණා සැනකින් පැහැදිලි වනු ඇත. ජේසු තුමා මෙසේ පැවසු සේක

එසේ වී නමුත්, ඒ තැනැන් වහන්සේ, එනම්, සත්‍යතාවේ ආත්මයාණන් වහන්සේ පැමිණි කල, උන් වහන්සේ සම්පූර්ණ සත්‍යය කරා යෑමට ඔබට මඟපෙන්වන සේක. – ජොහාන් 16 : 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s