ශුද්ධාත්මයාණෝ

ශුද්ධාත්මයාණෝ  
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබට උපකාර කරයි
ශුද්ධාත්මයාණෝ විශේෂ මිතුරෙකි
ශුද්ධාත්මයාණෝ අපට උගන්වන සේක
ප්‍රඥාවේ ආත්මයාණෝ 
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මයාණෝ 
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබගේ ජීවිතය ප්‍රේමයෙන් පුරවනු ඇත
ශුද්ධාත්මයාණන්ගෙන් සුවය
ආත්මික ජීවිතය 
ආත්මික නිරෝගිමක
ආත්මික වර්ධනය 
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබට යාච්ඤා කිරීමට උගන්වන සේක
දේව නමස්කාරය හා යාච්ඤාව
ශුද්ධාත්මයාණෝ හා පව් සමාව
ශුද්ධාත්මයාණන් තුල අපගේ ඉල්ලීම්
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබ තුලින් යාච්ඤා කරන සේක
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබට මග පෙන්වන සේක 
ශුද්ධාත්මයාණෝ දේව වචනයෙන් ඔබට මඟ පෙන්වන සේක
ශුද්ධාත්මයාණෝ සභාව මාර්ගයෙන් ඔබට මග පෙන්වන සේක 
ශුද්ධාත්මයාණෝ ආත්මික දීමනා මගින් ඔබට මඟ පෙන්වන සේක
ශුද්ධාත්මයාණෝ දර්ශන හා සිහින මගින් ඔබට මග පෙන්වයි
ශුද්ධාත්මයාණෝ සිදුවීම් හා බලවත් හැගීම් තුලින් ඔබට මග පෙන්වන සේක
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබට බලය දෙන සේක
ශුද්ධාත්ම බලය පිලිබඳ පොරොන්දුව 
පෙන්තකොස්ත දින පොරොන්දුව 
ශුද්ධාත්මයාණන් අදහාගැනීමෙන් පසු අත්දැකීම 
ශුද්ධාත්ම බලයේ ලකුණු 
ශුද්ධාත්ම බලය පාවිච්චි කරන අයුරු
ශුද්ධාත්මයාණෝ ඔබව පුර්ණ කරන සේක

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s