බැබළෙන තරු

භාග්‍යවත් ජුසේ වාස් තුමා ( 1651 – 1711 )

ශු. සෙබස්තියන් මුනි තුමා ( 257 – 288 )

ශු ඇග්නස් තුමිය ( 291 -304 )

ශු. තෝමස් ඇක්විනාස් තුමා ( 1225 – 1274 )

ශු. බ්ලාසියුස් මුනි තුමා ( 317 )

ශු. දොමිනික් සාවියෝ තුමා ( 1842 – 1857 )

ශු. බෙනඩික් තුමා – ක්‍රි. ව 480 – 542

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s